1973 Tasco Scopes Ad - 630V, 663A, 667V, 627W, 619W