1985 Sir Thomas Lipton Ad - Tea-For-Me, Lemon Bird